Obchodní podmínky

UBYTOVACÍ ŘÁD HOTELU S-PORT
1. Ubytování hostů v HOTELU S-PORT, na adrese Véska 91, 783 16 Dolany-Véska, který provozuje IES MORAVIA REAL a.s., IČ 268 39 881, se sídlem Ostružnická 325/6, 772 00 Olomouc (dále jen „hotel“) se uskutečňuje na základě smlouvy o ubytování uzavřené podle ustanovení § 2326 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na jejímž základě hotel poskytuje ubytovanému (dále jen „host“) přechodné ubytování na ujednanou dobu a host se zavazuje zaplatit hotelu za ubytování a za služby s ním spojené ve lhůtě stanovené smlouvou o ubytování, Všeobecnými obchodními podmínkami nebo tímto ubytovacím řádem.
2. Hotel zaručuje všem hostům poskytování kvalitních ubytovacích služeb. Abychom toto mohli skutečně zaručit, prosíme o dodržování tohoto řádu.
3. Při příjezdu do hotelu je host povinen předložit platný doklad totožnosti obsahující fotografii. Na základě předložení dokladu totožnosti a vyplnění registračního formuláře je host zapsán a ubytován. Po ubytování je hostu předána karta od pokoje. Host je povinen předejít ztrátě, zničení, poškození této karty, při opuštění hotelu je host povinen kartu vrátit na recepci. Při ztrátě nebo poškození karty je hotel oprávněn vyžadovat náhradu škody ve výši 150,- Kč. Hotel si vyhrazuje právo hosta neubytovat, ač má host objednaný pokoj, pokud chování hosta není v souladu s dobrými mravy, host je pod vlivem alkoholu či psychotropních látek nebo je host, jeho oděv či zavazadla nadměrně znečištěn.
4. Ve všech hotelových prostorách, mimo prostor k tomu určených, je přísný zákaz kouření. V případě porušení tohoto zákazu má hotel právo účtovat hostovi náhradu škody (vzniklé ohrožením požární bezpečnosti, nutností hloubkového čištění prostor, atd.).
5. Počet osob na pokoji odpovídá počtu osob přihlášených k ubytování. Host se zavazuje oznámit jejich přesný počet při uzavření smlouvy o ubytování. Hosté nesmí bez souhlasu hotelu umožnit jiným osobám pobyt na pokoji.
6. Požádá-li o to host, hotel od něho může převzít do úschovy peněžní prostředky, klenoty nebo jiné cennosti, ledaže to jsou věci nebezpečné nebo hodnotou či rozsahem pro ubytovací zařízení neúměrné. Hotel není odpovědný za ztrátu nebo poškození cenností ponechaných volně na pokoji nebo v hotelu. Hotel poskytuje hostům bezpečnostní trezory na pokoji, do kterých doporučuje uložit cennosti. Uložení věci v trezoru v pokoji není možné považovat za převzetí věci hotelem do úschovy.
7. Užívání zařízení hotelu je zakázáno osobám postiženým infekčními nemocemi.
8. Recepce hotelu je otevřena denně minimálně od 7.00 hod. do 22.00 hod. Pokud host hodlá ukončit ubytování před 7.00 hod, oznámí tuto skutečnost hotelu a uhradí veškeré své pohledávky hotelu nejpozději den před svým odjezdem. Pokud host hodlá zahájit ubytování po 22.00 hod, oznámí tuto skutečnost hotelu nejpozději den před svým příjezdem a dohodne se s hotelem na předání karty od pokoje.
9. Host je oprávněn požádat hotel o prodloužení pobytu o další dny. V případě, že pokoj hosta je již rezervován pro jiného hosta a je volný jiný pokoj, hotel jej hostovi nabídne. Není-li volný žádný pokoj, není hotel schopen hostovi prodloužit jeho pobyt.
10. V den příjezdu je hotelový pokoj hostovi k dispozici od 14.00 hod. V den odjezdu je host povinen uvolnit pokoj nejpozději do 10.00 hod. Pokud host neuvolní pokoj do 10.00 hod., je host povinen uhradit hotelu 200,- Kč za každou hodinu prodlouženého pobytu. Pokud klient neuvolní pokoj do 11.00 hod a jeho pokoj je rezervován pro jiného hosta, bude host vyzván k opuštění pokoje a pokud tak neprodleně neučiní, vyhrazuje si hotel právo zamezit hostu přístup do pokoje a vystěhovat jeho věci z pokoje. Pokoj se považuje za uvolněný okamžikem, kdy host vyklidí z pokoje všechny své věci, odevzdá kartu od pokoje na recepci a uhradí veškeré své pohledávky vůči hotelu včetně konzumace minibaru. Hotel si vyhrazuje právo na kontrolu inventáře pokoje (nábytek, spotřebiče, minibar, zapomenuté věci) i po uvolnění pokoje.
11. Součástí všech pokojů hotelu jsou minibary, jež může dle svého uvážení host využít. Ceny pro minibary jsou uvedeny v ceníku na pokoji a na recepci. Minibary jsou pokojovou službou na vyžádání hosta doplňovány. Konzumace z minibaru si host zaznamenává na kontrolní lístek minibaru, který při odjezdu podepíše a předá k vyúčtování na recepci.
12. Pokud host požaduje ubytování v dřívějším čase než je sjednaný čas pro zahájení ubytování (čas od 14 hodin), a hotel s dřívějším zahájením ubytování s ohledem na obsazenost hotelu vysloví souhlas, je host povinen uhradit hotelu 200,- Kč za každou hodinu prodlouženého pobytu. Pokud host požaduje ukončit ubytování v pozdějším čase než je sjednaný čas pro ukončení ubytování (tj. do 10 hodin), a jeho pokoj není již rezervován pro jiného hosta, je host povinen uhradit hotelu 200,- Kč za každou hodinu prodlouženého pobytu.
13. Host je oprávněn zaparkovat jedno vozidlo á pokoj zdarma na k tomu určených místech v areálu hotelu. Hotel však neprovozuje hlídané parkoviště a hotel proto nepřebírá poskytnutím parkovacího místa žádnou zodpovědnost za případné škody vzniklé na vozidle či uvnitř vozidla včetně movitých věcí ponechaných ve vozidle. Hotel doporučuje hostům, aby se přesvědčili o řádném uzamčení a zabezpečení vozidla. Hotel nenese odpovědnost za škody způsobené hostem na parkovištích hotelu třetím osobám.
14. V prostorách hotelu je povolena konzumace alkoholu osobám starším 18 let, ale výhradně jen z nápojového lístku, minibaru nebo vinné karty hotelu.
15. Hotel poskytuje snídaně v době od 7.00 do 10.00 hod., Nedostaví-li se host v dané době na snídání, jeho nárok na snídani zaniká. Host je povinen dodržovat zákaz vynášení jídla s bufetové snídaně mimo prostor restaurace.
16. Host není oprávněn přemisťovat zařízení a nábytek v pokoji a provádět změny v pokoji.
17. Z bezpečnostních důvodů může host v pokoji používat pouze elektrické spotřebiče sloužící k jeho osobní hygieně (např. holicí strojek, kartáček na zuby apod.). Rovněž může host využívat nízko příkonové el. Spotřebiče sloužící k jeho osobní potřebě, např. notebooky, dobíječky ke kamerám a fotoaparátům, mobilní telefony apod. Je zakázáno používat rychlovarné konvice, různé ohřívače vody, žehličky apod., vyjma těch, kterými je pokoj vybaven, či které byly hostu hotelem zapůjčeny.
18. Ukáže-li se během ubytování potřeba provést nezbytnou opravu pokoje nebo jeho příslušenství, kterou nelze odložit na dobu po skončení ubytování, musí ji host strpět, i když mu provedení opravy způsobí obtíže nebo omezí užívání pokoje. Jedná-li se o takovou opravu, že v době jejího provádění není možné pokoj vůbec užívat, má host právo, aby mu hotel poskytl k užívání jiný pokoj, je-li to možné nebo může ubytování vypovědět bez výpovědní doby.
19. Náš hotel je přátelský ke psům. Vždy však mohou být ubytováni se souhlasem hotelu jen za následujících podmínek:
a) ubytovat lze pouze malá plemena psů;
b) ve všech veřejných prostorách hotelu musí být pes na vodítku a mít náhubek;
c) pes nesmí odpočívat/ležet na lůžku nebo jiném zařízení, které slouží k odpočinku hostům;
d) pes nesmí být ponechán sám na pokoji bez dozoru.
Za psa zodpovídá v plném rozsahu jeho majitel a host, který zvířeti pobyt v pokoji umožnil. V případě hlučnosti psa či poškozování majetku hotelu si hotel vyhrazuje právo smlouvu o ubytování ihned a bez náhrady ukončit. V případě jakéhokoliv poškození je host povinen uhradit škodu v plné výši. Hotel si také vyhrazuje právo účtovat hostovi v plné výši náklady spojené s úklidem prostor znečištěných zvířetem. Jiná zvířata nelze v hotelu ubytovat.
20. Host má právo připojit svá elektronická zařízení pomocí Wi-Fi k hotelové síti na pokojích i ve společných prostorách hotelu. Host však nesmí využívat hotelového připojení k nelegální činnosti a nesmí napadat či jinak měnit bezpečnostní opatření hotelové sítě. Hotel nepřebírá žádnou odpovědnost v případě vzniklých škod na počítači hosta. Hotel doporučuje používat vlastní firewall pro přístup k internetu.
21. V době od 22.00 hod. do 07.00 hod. je v hotelu a jeho okolí noční klid. Host je povinen tento noční klid dodržovat.
22. Při ukončení pobytu je host povinen dostavit se na recepci hotelu a uhradit veškeré své pohledávky vůči hotelu. Osobní věci, které si host zapomene v hotelu, budou zaslány hostovi na základě jeho písemné žádosti na dobírku na jeho náklady.
23. Host není oprávněn bez výslovného souhlasu hotelu:
- odnášet jakékoli vybavení a zařízení z pokojů ven,
- v areálu hotelu nosit zbraň, střelivo a výbušniny nebo je jinak přechovávat ve stavu umožňujícím jejich okamžité použití, držet, vyrábět nebo přechovávat omamné nebo psychotropní látky nebo jedy, nejde-li o léčiva, jejichž užívání bylo hostu předepsáno lékařem.
Jsme velmi potěšeni, že jste si vybrali právě náš hotel a věříme, že budete mít příjemný pobyt!
HOTEL S-PORT
Adresa hotelu: Véska 91, 783 16 Dolany-Véska
Provozovatel:
IES MORAVIA REAL a.s., IČ 268 39 881, se sídlem: Ostružnická 325/6, 772 00 Olomouc


VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY HOTELU S-PORT
Preambule
Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vzájemný smluvní vztah mezi společností IES MORAVIA REAL a.s., IČ 268 39 881, se sídlem Ostružnická 325/6, 772 00 Olomouc, jako ubytovatelem (dále jen „poskytovatel“), a fyzickou nebo právnickou osobou, jako ubytovaným (dále jen „objednatel“), jehož předmětem je ubytování v Hotelu S-PORT, na adrese Véska 91, 783 16 Dolany-Véska (dále jen „hotel“). IES MORAVIA REAL a.s. je provozovatelem hotelu. VOP se stávají součástí předsmluvních ujednání okamžikem zahájení těchto jednání mezi poskytovatelem a objednatelem a součástí smlouvy o ubytování (dále jen „smlouva“) okamžikem jejího uzavření (akceptací objednávky).
Článek I.
Předsmluvní ujednání
1. Předsmluvní ujednání zahrnují objednání ubytování, sjednání jeho podmínek a akceptaci konečné objednávky ze strany poskytovatele.
2. Objednávky ubytování mohou být objednatelem činěny v elektronické formě prostřednictvím on-line webového rozhraní na adrese www.s-port.cz, prostřednictvím emailové komunikace nebo osobně na recepci hotelu.
3. Poskytovatel vyjadřuje akceptací objednávky v rámci on-line webového rozhraní, emailem nebo osobně na recepci hotelu souhlas s poskytnutím objednaných služeb ve sjednaném rozsahu a tímto okamžikem je smlouva uzavřena.
Článek II.
Smlouva o ubytování
Uzavřením smlouvy vzniká poskytovateli povinnost poskytnout objednateli služby ve smlouvě stanovené (dále vše souhrnně jen „ubytování“ nebo „služby“) a objednateli právo tyto služby odebrat a povinnost uhradit poskytovateli za jejich poskytnutí sjednanou cenu.
Článek III.
Nástup ubytování
1. Při nástupu ubytování se každý host v recepci hotelu prokáže občanským průkazem či jiným dokladem totožnosti obsahujícím fotografii. Po splnění této povinnosti včetně vyplnění registrační karty jej poskytovatel ubytuje a poskytne mu další informace k ubytování.
2. Nedílnou součástí těchto všeobecných obchodních podmínek je ubytovací řád (dále jen „ubytovací řád“). Objednatel je povinen dodržovat veškerá ustanovení ubytovacího řádu. Ubytovací řád je též dostupný v listinné podobě na každém hotelovém pokoji. Objednatel potvrzuje, že se seznámil s ubytovacím řádem.
Článek IV.
Platební podmínky
1. V případě objednávky ubytování prostřednictvím on-line webového rozhraní na adrese www.s-port.cz, je poskytovatel oprávněn požadovat garanci ve formě před autorizace platební karty objednatele. Před autorizace platební karty slouží k zajištění rezervace ubytování a z platební karty není stržena v okamžiku před autorizace žádná částka. Před autorizace platební karty také slouží jako záruka pro poskytovatele v případě ne dojezdu objednatele do hotelu, pozdního storna ubytování nebo neuhrazení všech závazků objednatele. V těchto případech je poskytovatel oprávněn provést autorizaci platby odpovídající částce závazků objednatele, a to bez přítomnosti objednatele, k čemuž objednatel před autorizací platební karty dává svůj souhlas.
2. V případě objednávky ubytování prostřednictvím emailové komunikace, je poskytovatel oprávněn požadovat zálohu na objednané služby. Nebude-li záloha objednatelem řádně uhrazena, vyhrazuje si poskytovatel právo zrušit sjednané ubytování písemným oznámením o zrušení ubytování na email objednatele.
3. Objednatel je povinen za ubytování uhradit při ukončení ubytování sjednanou cenu.
4. Podle zákona o evidenci tržeb je poskytovatel povinen vystavit objednateli účtenku.
5. V případě předčasného ukončení či přerušení pobytu ze strany objednatele je objednatel povinen uhradit poskytovateli sjednanou cenu v plné výši.
6. Všechny částky k úhradě jsou v české koruně (CZK). Směnný kurz k cizím měnám se řídí kurzovním lístkem ČNB platným pro daný den - valuta nákup. V případě platby platební kartou se může směnný kurz lišit v závislosti na kurzu použitém bankou, která platební kartu vydala.
Článek V.
Storno ubytování
1. Stornem se rozumí zrušení nebo úpravy akceptované objednávky ubytování.
2. Storno je objednatel i poskytovatel povinen uplatnit v písemné formě nebo elektronicky emailem.
3. Stornuje-li objednatel objednávku ubytování, je povinen zaplatit poskytovateli storno poplatek; výše storno poplatku je vypočítávána z ceny za stornované služby vč. DPH, a to následovně:
u individuálních rezervací:
-storno objednávky objednatelem do 7 dnů před sjednaným zahájením ubytování je zdarma;
-storno objednávky objednatelem méně než 7 dnů před sjednaným zahájením ubytování nebo v případě ne dojezdu - storno poplatek činí 100% celkové sjednané ceny ubytování (tj. všech nocí),
u skupinových rezervací (3 a více pokojů):
-storno objednávky objednatelem do 20 dnů před očekávaným zahájením ubytování skupiny je zdarma;
-storno objednávky objednatelem ve lhůtě od 19 do 10 dnů před sjednaným zahájením ubytování skupiny - storno poplatek činí 50 % celkové ceny objednaného ubytování (tj. všech nocí);
-storno objednávky objednatelem ve lhůtě méně 9 dnů před sjednaným zahájením ubytování skupiny nebo v případě ne dojezdu skupiny - storno poplatek činí 100% celkové ceny objednaného ubytování (tj. všech nocí).
4. Storno poplatek bude objednateli vyúčtován daňovým dokladem. Poskytovatel je oprávněn započítat na úhradu storno poplatku zálohu poskytnutou objednatelem nebo provést autorizaci platby odpovídající částce storno poplatku z karty objednatele. V případě, že není možné storno poplatky či jejich část takto zaplatit, má poskytovatel právo zaslat objednavateli fakturu ve výši dlužných storno poplatků a objednatel je povinen předmětnou fakturu ve lhůtě uvedené na faktuře zaplatit.
5. Poskytovatel je oprávněn stornovat objednávku pouze ze závažných důvodů. Stornuje-li poskytovatel objednávku do 7 dnů před sjednaným zahájením ubytování, vrátí poskytovatel objednateli uhrazenou zálohu, jinak nemá objednatel právo na náhradu jakékoliv vzniklé škody. Stornuje-li poskytovatel objednávku méně než 7 dnů před sjednaným zahájením ubytování, vrátí poskytovatel objednateli uhrazenou zálohu a uhradí objednateli vzniklou škodu, avšak maximálně do částky 5.000,- Kč. Ušlý zisk se nehradí v žádném případě.
Článek VI.
Další ujednání
1. Poskytovatel je oprávněn odstoupit s okamžitou účinností od smlouvy (v celém rozsahu nebo částečně) v případě, že
- objednatel poruší smlouvu, tyto VOP nebo ubytovací řád podstatným způsobem, nebo
- objednatel opakovaně poruší kteroukoliv povinnost sjednanou ve smlouvě, VOP nebo ubytovacím řádu, nebo
-objednatel v porušování takové povinnosti přes výzvu poskytovatele pokračuje, nebo
-objednatel bude v prodlení s úhradou jakékoli dlužné částky o více než 5 dnů po termínu splatnosti.
2. Poskytoval je oprávněn požadovat po objednateli náhradu škody za znečištění, poškození či zničení pokoje či vybavení pokoje. Hodnota jednotlivého vybavení pokoje je stanovena v písemném záznamu nacházejícím se na recepci.
3. Údaje v prezentačních materiálech poskytovatele mají informativní charakter a nemají vliv na obsah smlouvy uzavřené mezi poskytovatelem a objednatelem.
4. Stanoví-li smlouva o ubytování něco jiného než VOP a/nebo ubytovací řád, použije se při výkladu přednostně smlouva o ubytování.
5. Poskytovatel v souladu s ust. § 14 zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, informuje objednatele, jako spotřebitele, o možnosti řešit spory vyplývající ze smluv uzavřených s poskytovatelem prostřednictvím subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz), se sídlem Štěpánská 567/15, Praha 2, PSČ 120 00. Dalšími subjekty v případě vzájemný sporů podle povahy sporu mohou být zejména též příslušné živnostenské úřady vykonávající živnostenskou kontrolu a Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.
6. Pokud vztah založený smlouvou o ubytování obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že právní vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva objednatele jako spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
7. V případě, že ze smlouvy o ubytování, popřípadě ze zákona, vyplývá povinnost jedné smluvní strany oznámit nebo sdělit určitou skutečnost druhé smluvní straně, pak je toto oznámení či sdělení možné provést též telefonicky, faxem nebo elektronicky datovou zprávou nebo e-mailem, které nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem nebo elektronickou známkou.
Článek VII.
Souhlas se zasíláním obchodních nabídek, ochrana osobních údajů, cookies
1. Poskytovatel je oprávněn zasílat obchodní sdělení a informace související se službami, zbožím nebo podnikem poskytovatele na elektronickou adresu objednatele pouze v případě, že objednatel vyslovil s tímto zasíláním výslovný souhlas při on-line registraci uživatelského účtu nebo s tímto výslovně souhlasil před odeslání objednávky poskytovateli zaškrtnutím tick boxu nebo s tím výslovně souhlasil při uzavření smlouvy osobně na recepci hotelu.
2. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a objednatel je má právo odmítnout. Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění ze smlouvy o ubytování a pro dodržení zákonné právní povinnosti poskytovatele (zejm. zák. č. 565/1990 Sb. v platném znění a zák. č. 326/1999 Sb. v platném znění) je naopak povinné.
3. V případě dobrovolného poskytnutí osobních údajů má objednatel právo kdykoliv svůj souhlas písemně odvolat. Objednatel má též obecné právo na zlikvidování osobních údajů, jakmile pomine účel, pro který byly osobní údaje zpracovány, nebo na základě žádosti subjektu údajů. Objednatel, který zjistí nebo se domnívá, že poskytovatel provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem, má právo požadovat vysvětlení v souvislosti se zpracováním jeho osobních údajů a zejména pak právo požadovat opravu, doplnění, likvidaci nebo zablokování osobních údajů. Objednatel má též právo přístupu ke svým osobním údajům. Požádá-li objednatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu poskytovatel povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Obsahem takové informace je vždy sdělení o
a) účelu zpracování osobních údajů,
b) osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji,
c) povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů subjektu údajů,
d) příjemci, případně kategoriích příjemců.
Pokud si objednatel nepřeje, aby jeho osobní data byla registrována v databázi poskytovatele, je povinen tuto skutečnost poskytovateli oznámit.
4. Objednatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa, adresa elektronické pošty a telefon. Pro účely plnění ze smlouvy o ubytování a dále pro dodržení zákonné právní povinnosti poskytovatel zpracovává tyto osobní údaje objednatele: jméno a příjmení, adresa elektronické pošty, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, telefonní číslo a číslo občanského průkazu či jiného dokladu totožnosti.
5. Objednatel si je vědom, že poskytovatel je oprávněn z titulu plnění ze smlouvy o ubytování a dále pro dodržení zákonné právní povinnosti poskytovatele zpracovávat osobní údaje objednatele, a to pro účely realizace práv a povinností ze smlouvy o ubytování a splnění zákonné povinnosti. Souhlasí-li objednatel se zasíláním obchodních sdělení, objednatel vyslovuje souhlas též se zpracováním osobních údajů poskytovatelem pro účely zasílání informací a obchodních sdělení objednateli. Souhlas se zpracováním osobních údajů podle předchozí věty tohoto odstavce není podmínkou pro uzavření smlouvy o ubytování.
6. Objednatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě.
7. Osobní údaje objednatele nebudou poskytovatelem bez předchozího souhlasu objednavatele předávány třetím osobám.
8. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytnou pro účely plnění ze smlouvy o ubytování, dále pro dodržení zákonné právní povinnosti poskytovatele a v případě účelu uvedeného v čl. VII. 1. VOP po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány poskytovatelem v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo neautomatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
9. Objednatel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač v případě on-line objednávky. V případě, že je objednávku možné provést a závazky poskytovatele ze smlouvy o ubytování plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač objednatele, může objednatel souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 10. 2017
HOTEL S-PORT
IES MORAVIA REAL a.s., IČ 268 39 881, se sídlem: Ostružnická 325/6, 772 00 Olomouc

Speciální nabídky
Informace o cookies

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Následující volbou souhlasíte s využíváním cookies a použití údajů o vašem chování na webu pro zobrazení cílené reklamy. Personalizaci a cílenou reklamu si můžete kdykoliv vypnout nebo upravit.

více informací & nastavení